კომპანია მეგობრობის კიდევ ერთი პროექტი Roundline სარაჯიშილი ექსპლუატაციაში შევიდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ დასრულებული მშენებლობის სანებართვო პირობებთან
შესაბამისობის საბოლოო დაადგენა მოხდა.